carnival, balloon, flags and pennants-631151.jpg

BAL ABSOLWENTA W PRZEDSZKOLU

25 stycznia 2024 nasze przed­szkole odwie­dzili nasi absol­wenci. Pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­nego balu brali udział w zaba­wach muzyczno – rucho­wych. Wizyta i wspól­nie spę­dzony czas spra­wił wszyst­kim wiele rado­ści.

Skip to content