Oczekiwania rodziców wobec przedszkola na rok szkolny 2013-2014

 Analiza wyników ankiety przeprowadzonej czerwcu 2013 r. wśród rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

 

Rozdano 30 anonimowych ankiet , powróciło wypełnionych 25 co stanowi 83 % całości rozdanych kwestionariuszy.

Ankieta składała się z 5 pytań a rodzice zostali poinformowani o sposobie wypełnienia kwestionariusza oraz celowości przeprowadzanej ankiety.

Poniżej przedstawione zostaną wyniki zbiorcze ankiety.

 

Na pytanie 1Dlaczego zdecydowali się Państwo zapisać dziecko do naszego przedszkola ?

odpowiedź :

 1. bliskość miejsca zamieszkania wybrało 18 osób
 2. dobra opinia o przedszkolu w środowisku wybrały 23 osoby
 3. inne wybrało 5 osób
  • osobiste dobre doświadczenie- 1 osoba
  • uczęszczanie dzieci z rodziny rodzica- 1 osoba
  • do przedszkola chodziło już jedno moje dziecko- 2 osoby
  • rodzic jest absolwentem przedszkola-1 osoba

oczekiwania1

Na pytanie 2Jakiego przedszkola przede wszystkim oczekujecie Państwo dla swojego dziecka ?

odpowiedź :

 1. przyjaznego dziecku, akceptującego go takim jakim jest wybrały 23 osoby
 2. współpracującego ze specjalistami (psycholog, logopeda)wybrało 17 osób
 3. bezpiecznego wybrało 25 osób
 4. estetycznego wybrało 13 osób
 5. inne oczekiwania wybrały 3 osoby  przy czym padły następujące propozycje:
  • inteligentne prowadzenie
  • rozwijającego zdolności dziecka i wspierającego w sytuacji trudności
  • przygotowanie do edukacji szkolnej

 oczekiwania2

 Pytanie 3Czego oczekują Państwo od nauczycieli ?”  było pytaniem otwartym, na które odpowiedzi nie udzieliło 5 osób , pozostali rodzice wskazywali następująco:

 • współpraca z rodzicami – 3 osoby
 • zrozumienie – 2 osoby
 • indywidualne podejście do dziecka -2 osoby
 • życzliwość
 • opieka nad dzieckiem
 • edukacja w formie gier i zabaw
 • bezpieczeństwo dziecka
 • współpraca z dzieckiem
 • przyjazne nastawienie do dzieci
 • cierpliwość -8 osób
 • spokój -3 osoby
 • wyrozumiałość- 4 osoby
 • poczucie humoru
 • szacunek dla dziecka
 • troska
 • wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka
 • informacji zwrotnych
 • ustalenie spójnych z rodzicem metod wychowawczych
 • inicjatywy
 • wykształcenia
 • kompetencje -2 osoby
 • zaangażowanie
 • konsekwencja
 • doświadczenie
 • ciężka praca
 • kultura

 oczekiwania3

Na pytanie 4O czym rodzice powinni współdecydować w przedszkolu ?

odpowiedź:

 1. o koncepcji pracy przedszkola wybrało 8 osób
 2. o wycieczkach wybrało 19 osób
 3. o wydawaniu środków za składek Rady Rodziców wybrało 16 osób
 4. o zajęciach dodatkowych wybrało 18 osób
 5. o innych sprawach (jakich?) wybrało 0 osób

Jedna osoba nie udzieliła na to pytanie żadnej odpowiedzi.

 oczekiwania4

Na pytanie 5Jaką formę współpracy (kontaktu) z przedszkolem Państwo preferujecie ?

odpowiedź :

 1. zebrania ogólne wybrało 6 osób
 2. zebrania grupowe wybrało 18 osób
 3. rozmowy indywidualne z nauczycielami wybrały 22 osoby
 4. rozmowy indywidualne z dyrektorem wybrało 12 osób
 5. udział w zajęciach warsztatowych z udziałem dzieci i rodziców wybrało 19 osób
 6. tablica informacyjna wybrało 14 osób
 7. dzienniczek przedszkolaka wybrało 11 osób
 8. inne propozycje wybrały 3 osoby
  • kontakt telefoniczny w uzasadnionych przypadkach -1 osoba
  • Internet, e- mail- 2 osoby

Jedna osoba nie udzieliła na to pytanie żadnej odpowiedzi.

oczekiwania5

Analizując wypowiedzi rodziców (opiekunów prawnych) można stwierdzić, że głównym kryterium jakim kierowali się przy wyborze przedszkola była dobra opinia o naszym przedszkolu w środowisku oraz bliskość zamieszkania.

Rodzice chcieliby aby przedszkole zapewniło ich dzieciom bezpieczeństwo oraz aby było przyjazne dziecku i akceptujące go takim jakim jest. Estetyka przedszkola jest także istotną sprawą i ważną dla ponad połowy respondentów.

Rodzice mieli możliwość  wyrażenia swoich oczekiwań wobec nauczycieli zajmujących się ich dziećmi.

Najwięcej osób pragnęłoby dla swoich dzieci nauczyciela cierpliwego, spokojnego, wyrozumiałego , kompetentnego, który wykazuje zrozumienie i w sposób indywidualny podchodzi do każdego dziecka.

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest  wg respondentów bardzo ważna i ma przede wszystkim służyć dzieciom.

Rodzice w naszym przedszkolu mają możliwość współdecydowania na wielu płaszczyznach.

Najbardziej zależy rodzicom na tym, aby decydować o wycieczkach, zajęciach dodatkowych oraz wydawaniu środków finansowych z funduszu Rady Rodziców.

Dobra współpraca przedszkola z rodzicami stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania placówki, dlatego też zapytaliśmy rodziców jakie formy współpracy najbardziej by im odpowiadały.

Zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za rozmowami indywidualnymi z nauczycielem oraz udział w zajęciach warsztatowych z udziałem dzieci i rodziców. Inne preferowane przez rodziców formy kontaktu to: zebrania grupowe, tablica informacyjna, zebrania indywidualne z dyrektorem oraz dzienniczek przedszkolaka. Najmniejszym zainteresowaniem wśród rodziców cieszą się zebrania ogólne.

Wśród innych propozycji współpracy z rodzicami pojawiła się możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą  elektroniczną.

Analizując na podstawie ankiety wypowiedzi rodziców staramy się wyciągać wnioski i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

Pragniemy aby współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej dla dobra Naszych Dzieci.

Opracowała: Edyta Zegarlicka

Skip to content