family, father, mother-3597106.jpg

OFERTA PRACY

NABÓR NA STANOWSIKO PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO

W PRZEDSZKOLU NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI

Dyrektor Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko psychologa dziecięcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie kierunkowe: mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • bywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa
 • wysoka kultura osobista,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • chęć ciągłego samodoskonalenia się,
 • umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi

dodatkowe:

 • komunikatywność
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • sumienność
 • umiejętność pracy w zespole

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia – umowa o pracę,
 • wymiar zatrudnienia – 11/22 etatu,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • miłą, rodzinną atmosferę w pracy.

Zakres obowiązków:

Psycholog  jako specjalista zatrudniony w placówce prowadzi w szczególności:

 • obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

ponadto do zadań psychologa  należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,

3) udzielanie przedszkolakom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

     a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy
 4. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych
 5. podpisane pisemne oświadczenie oświadczenie o stanie zdrowia
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psychologa szkolnego.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

(Podpis kandydata do pracy)

lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

 

(Podpis kandydata do pracy)

 

Skip to content