Plan pracy przedszkola

Plan pracy Przedszkola Nr 35 "Pod Żaglami"
na rok szkolny 2023-2024:

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) – w szczególności dodany art. 125a, ust. 16a i ust. 17a w art. 127, ust. 4-8 w art. 128 w ustawie Prawo oświatowe.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1551)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2198)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Statut przedszkola

“Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
– Jan Paweł II –

MISJA PRZEDSZKOLA

Zmierzamy do wychowania dziecka wyposażonego w system uniwersalnych wartości, rozumiejącego siebie i otaczający je świat, chętnego do działania i poznawania tego co nowe, posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz uniwersalnych wartości.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy i dobre samopoczucie każdego dziecka. 

KRYTERIA SUKCESU

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Estetyka pomieszczeń przedszkola, ogrodu przedszkolnego i terenu wokół budynku sprzyja dobremu samopoczuciu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 • Wystrój przedszkola o charakterze morskim koreluje z wychowaniem i kultywowaniem tradycji marynistycznych.
 • Wzrost świadomości, w zakresie zdrowego odżywiania, wśród rodziców i dzieci.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznych (m. in. w zakresie rozwoju fizycznego i zdrowego odżywiania).
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach, corocznych olimpiadach (sportowej i matematycznej), kampaniach edukacyjnych itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, szczególnie w zakresie kształtowania pojęć matematycznych oraz rozwijania sprawności ruchowej dzieci.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
 • Wzrost zadowolenia rodziców z jakości usług świadczonych przez przedszkole.

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych . 
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
 • Jet wyposażony w kluczowe kompetencje.
 • Rozumie, zna i przestrzega praw dziecka, respektuje prawa innych ludzi.
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą.
 • Jest samodzielny i aktywny w podejmowaniu działań.
 • Lubi działania twórcze.
 • Akceptuje zdrowy styl życia.
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym.
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego  i społecznego.
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
Skip to content