Procedura przepływu informacji

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI OBOWIĄZUJĄCA
W PRZEDSZKOLU NR 35 “POD ŻAGLAMI” W GDYNI

 

 1. Cele ogólne:
  1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.
  2. Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.
 2. Zakres i osoby odpowiedzialne:
  1. Za prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.
  2. W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola, według posiadanych kompetencji:
   1. dyrektor:
    • organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania, wszelkie sprawy dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu i ich bezpieczeństwa , itp.)
   2. nauczyciel pracujący w grupie:
    • organizacja pracy w grupie,
    • bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);
   3. intendent:
    • żywienie (jadłospis),
    • zbieranie odpłatności za przedszkole;
   4. pomoc nauczyciela:
    • czynności higieniczne,
    • posiłki.
  3. Informacje mogą być przekazywane:
   1. ustnie:
    • zebrania ogólne,
    • zebrania grupowe,
    • kontakty indywidualne,
    • kontakty telefoniczne;
   2. pisemnie:
    • ogłoszenia,
    • komunikaty,
    • zaproszenia,
    • gazetki,
    • foldery;
   3. elektronicznie:
    • adres e-mail,
    • strona internetowa przedszkola.
 3. Prawa i obowiązki rodziców:
  1. Rodzice mają prawo do:
   • znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w grupie i w przedszkolu,
   • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),
   • uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
   • zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.
  2. Rodzice mają obowiązek:
   • poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
   • uczestniczyć w zebraniach grupowych,
   • wypełnić upoważnienie innych osób do odbierania dziecka,
   • na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.
 4. Zadania i obowiązki nauczycieli:
  1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:
   • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,
   • kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
   • wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.
  2. Nauczyciele mają obowiązek:
   • otaczać indywidualną opieką każde dziecko,
   • planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,
   • współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi,
   • dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,
   • motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,
   • na bieżąco aktualizować “Kącik rodziców” (przesyłać informacje do koordynatora strony internetowej przedszkola).
 5. Harmonogram:
  1. Kontakty indywidualne – w miarę potrzeb.
  2. Zebrania ogólne – co najmniej dwa razy w roku.
  3. Zebrania grupowe – co najmniej trzy razy w roku.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Skip to content