Projekty edukacyjne w naszym przedszkolu

Projekty edukacyjne w naszym przedszkolu

I. „CZYTELNICZY REJS MARYNARZA BAJARZA” – IV edycja

Adresaci projektu: dzieci – przedszkolaki i ich rodzice/opiekunowie z przedszkola

Termin projektu: X.2023-31.V.2024

Cele projektu:

 • budowanie i pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem,
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury,
 • kształtowanie nawyków czytelniczych,
 • ograniczanie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata, wyobraźni,
 • zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom,
 • propagowanie idei wspólnego czytania lektury, mogącej być inspiracją do kreatywnej zabawy.

Sposób realizacji projektu na terenie placówki:

 1. Organizator zobowiązuje się dostarczyć list zachęcający do udziału w projekcie.
 2. Po otrzymaniu listu nauczyciele zapoznają dzieci z celem projektu.
 3. Nauczyciele zakładają tzw. „dziennik pokładowy”, w którym wklejają otrzymany list.
 4. Nauczyciel przekazuje dziennik kolejnym dzieciom z grupy i czuwa nad tym, aby dziennik trafił do wszystkich chętnych dzieci z grupy.
 5. Dziecko zabiera dziennik do domu. Zadaniem dzieci jest wysłuchać wybranej książeczki, którą przeczyta im rodzic, starsze rodzeństwo, babcia, dziadek. Następnie po wysłuchaniu utworu literackiego dziecko na kartce w dzienniku wykonuje pracę plastyczną zainspirowaną przeczytanym tekstem. Po przyniesieniu dziennika do przedszkola dziecko opowiada w swojej grupie, o książeczce, którą przeczytano mu w domu. Prezentuje pracę plastyczną.
 6. Nauczyciele, którzy zdecydują się na udział w projekcie są zobligowani do dbania o jego przebieg w grupie, a także do umieszczania zdjęć z przebiegu projektu na swojej stronie internetowej.

II. „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – projekt edukacyjny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni

Adresaci projektu: dzieci z najstarszych grup wiekowych gdyńskich przedszkoli.

Cele ogólne realizowanego programu to:

 • zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku,
 • podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku,
 • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu,

Cele szczegółowe (dziecko …):

 • rozumie pojęcie „bezpieczeństwa”,
 • zna i właściwie rozpoznaje zagrożenia, na jakie może być narożne podczas zabawy,
 • potrafi dokonywać właściwych wyborów w zakresie miejsca, przedmiotu i czasu zabawy,
 • zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania,
 • współdziała zespołowo podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • wie, na czym polega praca policjanta, strażnika miejskiego, ratownika medycznego.

Założeniem gdyńskiego programu „Bezpieczny Przedszkolak” jest wspieranie nauczycieli

w realizacji zadań podstawy programowej w koordynacji z działaniami służb miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Podczas realizacji programu podejmowana będzie współpraca z komendami miejskimi Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, z ratownikami medycznymi. Spotkania przedszkolaków z przedstawicielami tych instytucji wpiszą się

w zagadnienia związane z uczeniem dzieci bezpiecznych zachowań. Uczenie dzieci zasad bezpiecznej zabawy, wypoczynku i nauki jest jednym z najważniejszych zadań nauczyciela.

III. „MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI” – XXVI EDYCJA

 1. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1.
 2. W konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniowie nauczania wczesnoszkolnego (klasy I – III szkół podstawowych) z terenu działania Związku, tj. gmin miejskich: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 3. Temat konkursu: „W Karinie Namawiaczy”.
 4. Cel konkursu:
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych,
 • poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko,
 • kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,
 • rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,
 • nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka,
 • wypracownie dobrych nawyków w obszarze świadomej konsumpcji, czyli np.: nie wyrzucaj-napraw, nie daj się namówić na niepotrzebne zakupy, nie ulegaj reklamie i modzie itp.
 1. Praca konkursowa powinna być samodzielnie wykonana przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela, który sprawuje opiekę merytoryczną i dba o zgodność realizacji tematu pracy plastycznej.
 2. Praca plastyczna powinna być wykonana w formie rysunku, na kartce papieru o formacie A4 (210 x 297 mm),

UWAGA! Prace w innym formacie niż A4 zostaną odrzucone.

 1. Technika dowolna (farby, kredki, pisaki, wyklejanki itp.) z uwzględnieniem, aby prace nie zawierały elementów przestrzennych.

IV. „MAŁA NAKRĘTKA – DUŻY PROBLEM” – XX EDYCJA

 1. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdynia przy ul. Konwaliowej.
 2. W konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej dzieci i uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu działania Związku, tj. gmin miejskich: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 3. Temat i forma konkursu – zbiórka plastikowych nakrętek.
 4. Cel konkursu:
 • uświadomienie dzieciom i młodzieży potrzeby selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zapoznanie z zasadami i założeniami segregacji odpadów na terenie gmin Związku,
 • zwrócenie uwagi na skalę problemu związanego z dużą ilością odpadów opakowaniowych,
 • ochrona zasobów przyrody,
 • poznanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia poprzez formularz on-line, zawierający informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie www.kzg.pl w zakładce Edukacja/Formularze.
 2. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie upływa z dniem 17 listopada 2023 r.

Uwaga! W konkursie będzie brana pod uwagę ilość wszystkich uczniów/dzieci w placówce! Nie dopuszcza się zgłaszania indywidualnie placówek wchodzących w skład zespołu szkół. W momencie nadesłania zgłoszenia, w placówce rozpoczyna się konkurs.

V. „ZBIÓRKA BATERII”

 1. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe z terenu działania Związku, tj. gmin miejskich: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 3. Temat konkursu: zbiórka baterii.
 4. Cel konkursu:
 • uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności selektywnej zbiórki baterii,
 • ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.
 1. Warunki udziału:
  a) Podpisanie umowy o współpracy ze Związkiem w zakresie zbiórki zużytych baterii.
  b) W przypadku kiedy placówka zbiera baterie jako zespół szkół – podpisuje jedną umowę. Jeśli placówki wchodzące w skład zespołu szkół zbierają baterie oddzielnie, każda z nich podpisuje oddzielną umowę.
 2. Konkurs jest konkursem ciągłym, jednorazowe podpisanie umowy upoważnia do udziału w konkursie w okresie trwania umowy.
 3. Zasady zbiórki baterii:
  a) Do konkursu kwalifikują się baterie przekazane Związkowi przez placówkę oświatową, która ma podpisaną umowę ze Związkiem.
  b) Baterie będą odbierane przez Związek po uprzednim zgłoszeniu przez placówkę faktu zapełnienia pojemnika na baterie.
  c) Odbiór baterii nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapełnienia pojemnika.
  d) Baterie zebrane na terenie placówki oświatowej podczas Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych organizowanej przez Związek również wliczane są do konkursu.
  e) Przekazanie baterii zostaje potwierdzone dokumentem „potwierdzenia przekazania baterii”, które zawiera nazwę placówki, datę i wagę zebranych baterii.
  f) Punkty za zbiórkę baterii, które zostały przyznane w danym roku kalendarzowym, ważne są przez 2 następne pełne lata kalendarzowe. Po upływie tego okresu czasu niewykorzystane punkty nie będą uwzględniane.
  g) Wymiana punktów na nagrody będzie dokonywana dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i listopadzie.
  h) W ramach konkursu Związek zapewnia kartony na zbiórkę baterii oraz plakaty promujące zbiórkę baterii w placówce.
 4. Zasady przyznawania nagród dla placówek oświatowych:
  a) Za zebrane w danej placówce baterie będą przyznawane punkty, które będzie można wymienić na nagrody.
  b) Waga zebranych baterii będzie przeliczona na zasadzanie 1 kg = 1 punkt.
  c) Placówka wybiera nagrody z „Katalogu nagród” publikowanego dwa razy w roku w miesiącach kwietniu i listopadzie. Katalog jest dostępny na stronie www.kzg.pl. Po publikacji nowego katalogu poprzedni przestaje obowiązywać.
  d) Zamówienia na nagrody w danym roku szkolnym należy składać do 29 kwietnia oraz do 30 listopada (włącznie z tymi dniami).

VI. „EKSPERT E.E. CZYLI W TROSCE O ŚRODOWISKO” – XIV EDYCJA

 1. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Konwaliowej 1.
 2. W konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci i uczniowie wszystkich placówek z terenu działania Związku, tj.: gmin miejskich: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud i Wejherowo.
 3. Temat: zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
 4. Cel konkursu:
 • podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zwiększenie poziomu zbiórki tego rodzaju sprzętu.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie placówki poprzez formularz on-line, zawierający informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie www.kzg.pl w zakładce Edukacja/Formularze.
 2. Ostateczny termin na zgłoszenie, o których mowa w pkt. 6, upływa 17 listopada 2023 roku.

Uwaga! W konkursie brana jest pod uwagę ilość wszystkich uczniów/dzieci w placówce.

 1. Czas trwania konkursu, forma oraz terminy wydarzeń:
  a) zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona będzie w okresie od stycznia 2024 do 28 kwietnia 2024 r.,
  b) akcja happeningowa – placówka może rozpocząć prowadzenie akcji informacyjnej od momentu ustalenia ze Związkiem terminu zbiórki ZSEE; tematyka akcji informacyjnej powinna obejmować m.in. zagrożenia spowodowane ZSEE, prawidłowe zasady postępowania z ZSSE, punkty zbiórek ZSEE na terenie gmin Związku, informacje o zbiórce w szkole/przedszkolu (rodzaje odpadów, jakie można oddać w ramach zbiórki, termin zbiórki),
  c) zbiórka ZSEE – na terenie placówki odbywać się będzie zbiórka „elektroodpadów” w wybrany dzień tygodnia (poniedziałek, środa lub piątek) w ustalonym wspólnie ze Związkiem terminie;
  UWAGA!! Dla każdej placówki na zbiórkę ZSEE przewidziany jest tylko jeden dzień w trakcie trwania konkursu.
  d) ocena Komisji do 10 maja 2023 r.
  e) wręczenie nagród – czerwiec 2023 r.

VII. KAMPANIA EDUKACYJNA „ODPROWADZAM SAM”

Kampania skierowana jest do przedszkolaków w wieku od 4 do 7 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Ma zachęcać dzieci i ich opiekunów do korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do przedszkola.

W kampanii uczestniczą zgłoszone grupy z gdyńskich przedszkoli. Placówki otrzymują kolorowe plakaty-drzewka wraz z naklejkami. Za każdy dzień, kiedy dziecko przyjdzie do przedszkola (bądź przyjedzie wraz z rodzicem środkiem transportu publicznego, na rowerze, deskorolce lub hulajnodze), otrzymuje od wychowawcy naklejkę i przykleja ją na plakacie. To jednak nie wszystko. W ramach kampanii przedszkolacy mają również do rozwiązania różnego rodzaju zadania. Każda grupa, musi przesłać  zdjęcia lub prezentacje z przebiegu kampanii oraz zdjęcia wyklejonych drzewek na plakacie, ma szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie pięć najlepszych.
Na koniec akcji przedszkole otrzymuje dodatkowo sadzonki drzewka owocowego, które będą mogły zasadzić na terenie placówki, a dzieci będą miały okazję samodzielnie je pielęgnować. Wszystkie zgłoszone placówki otrzymują także  materiały edukacyjne, certyfikaty oraz upominki dla swoich wychowanków.

VIII. PROJEKT CZYTELNICZY – ” MARYNARSKI WOREK PEŁEN PRZYGÓD” – I EDYCJA

Adresaci projektu: – projekt czytelniczy skierowany jest do przedszkolaków, ich rodzin oraz nauczyciele przedszkolnych.  

Cel projektu to:

 • promocja czytelnictwa
 • budowanie i pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem,
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury,
 • kształtowanie dobrych nawyków czytelniczych,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wyrabianie nawyku dbania o książki.
 • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni.
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
 • rozumienie przesłania moralnego wybranych utworów literackich, kształtowanie pożądanych postaw społecznych.
 • eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci.

W trakcie trwania projektu każdy przedszkolak otrzymuje do domu plecakowo-worek z 4 książkami, które ma za zadanie przeczytać wraz z rodzicami, dziadkami czy starszym rodzeństwem. 

Wykonuje także w domu pracę plastyczną związaną z wybraną książką.

Po odniesieniu wora z książkami do przedszkola prezentuje swoją pracę i opowiada o wybranej książce.

Każda grupa przedszkolna otrzymuje inny zestaw książek do worko-plecaka dostosowane do wieku dzieci.

Do worka z książkami dołączony jest list informacyjny o projekcie.

Rodzice zobowiązani są do dbania o powierzone książki i worek.

W styczniu i w maju zostanie zorganizowana wystawa prac plastycznych, dla twórców  najciekawszych prac przewidziane są niespodzianki i dyplomy.

Wybrane prace za zgodą autorów zostaną przeznaczone do licytacji podczas festynu rodzinnego a pieniądze dzięki temu otrzymane zostaną przekazane na wyznaczony cel.

 

Skip to content