Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu nr 1900/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podobnie, jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną pod adresem:  www.gdynia.pl/rekrutacja

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (www.gdynia.pl/rekrutacja)Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 2 marca 2020 r.
o godz. 12:00

X

 X

18 maja 2020 r.
o godz. 12:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.
od godz. 12:00
do 16 marca 2020 r.
do godz. 16:00

od 18 maja 2020 r.
od godz. 12:00
do 22 maja 2020 r.
do godz. 16:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 marca 2020 r.
o godz. 15:00

28 maja 2020 r.
o godz. 15:00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

do 31 marca 2020 r. do godz. 17:00

do 2 czerwca

2020 r.

do godz. 17:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.
o godz. 15:00

5 czerwca 2020 r.
o godz. 15:00

2. Kryteria określone przez organ prowadzący (samorządowe) brane pod uwagę  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczba punktów możliwa  do uzyskania za poszczególne kryteria:

  1. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. –  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
  2. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
  3. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
  4. dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie –  8 pkt.; – kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
  5. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
  6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  –  2 pkt.

 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

Ad.1 – oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad.2 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
Ad.3 –  oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad.4 – oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
Ad.5 –  oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
Ad.6 – oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Skip to content