RODO

RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna - rekrutacja do przedszkola
Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na stanowisko pracownika pedagogicznego
Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na stanowisko pracownika niepedagogicznego
Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się̨ o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się̨ w zasięgu monitoringu wizyjnego
Klauzula informacyjna dla pracowników Pedagogicznych i niepedagogicznych
Ogólna klauzula informacyjna Przedszkola nr 35 "Pod Żaglami"
Ogólna klauzula informacyjna dla członków Rady Rodziców
Oświadczenie woli rodziców, opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisach  internetowych Przedszkola nr 35 "Pod Żaglami" w Gdyni
Zgoda rodziców /prawnych opiekunów/ na pomiar temperatury dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
lock, security, key-4529981.jpg
Zgoda opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

Zgoda opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka

Skip to content