Terapia pedagogiczna

DRODZY RODZICE

Jeśli szukacie dodatkowych ćwiczeń, zabaw doskonalących rozwój Waszego dziecka (percepcję wzrokową, słuchową czy zdolności manualne) … Jeśli chcecie pozytywnie wpłynąć na rozwój swojego dziecka, potrzebujecie pomocy, ukierunkowania pracy z dzieckiem w domu

zapraszamy do kontaktu z terapeutą pedagogicznym,

Panią Justyną Świetlik - Bałon

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY JAKO SPECJALISTA PROWADZI W SZCZEGÓLNOŚCI:

obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych  i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

Ponadto do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

 1. Prowadzenie badań, których celem jest identyfikacja oraz rozpoznanie indywidualnych potrzeb dzieci z ryzykiem dysleksji.
 2. Podejmowanie działań związanych z diagnozą pedagogiczną dzieci reprezentujących problemy wychowawczo-edukacyjne.
 3. Na polecenie dyrektora koordynowanie działań podejmowanych przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, szczególnie z psychologiem i logopedą oraz z nauczycielami, w celu wspierania rozwoju psychospołecznego oraz poznawczego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Tworzenie zespołów terapii pedagogicznej oraz prowadzenie w ich ramach zajęć dla dzieci wymagających wsparcia w rozwoju psychospołecznym oraz poznawczym w oparciu o wyniki testów pedagogicznych, wyniki badań psychologicznych, rozmowy z rodzicami, nauczycielami oraz własne obserwacje.
 5. Współpraca z nauczycielami, której celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń zachowania i problemów emocjonalnych u dzieci wymagających wsparcia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne.
 6. Proponowanie i upowszechnianie poprzez zajęcia otwarte i indywidualne konsultacje zajęć integracyjnych, które mają na celu włączenie dzieci z zaburzeniami w działania podejmowane przez grupę przedszkolną.
 7. Współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach oraz prowadzenie konsultacji indywidualnych, których celem jest udzielanie wsparcia oraz wskazań do pracy z dzieckiem w domu.

 

 

Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy, inscenizacje na podstawie tekstów literackich oraz aktywność plastyczną. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:
 • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
 • muzykoterapia
 • bajkoterapia
 • wybrane techniki relaksacyjne
 • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz
 • “Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy
Cele terapii pedagogicznej:
 • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji
Oto kilka przykładów ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym:
 • różnicowanie figur geometrycznych po względem kształtu, koloru, grubości i wielkości
 • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych zabawa ,,Co się zmieniło”
 • zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka
 • układanie figur geometrycznych z części
 • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci (Mozaika)
 • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
 • rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru
 • układanki obrazkowe
 • loteryjki i domina obrazkowe
 • układanie obrazków z części
 • dobieranie części obrazka do całości
 • dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina)
 • układanie puzzli
 • wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami
 • zabawy z wykorzystaniem ,,pusów”
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
 • podział przedmiotów na grupy np. rośliny ,zwierzęta, owoce itp.
 • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
 • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
 • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów
 • historyjki obrazkowe -porządkowanie obrazków w kolejności
Oto kilka ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową:
 • rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków (pęk kluczy, garnek, klocki drewniane, szklanka, folia itp.)
 • rozpoznawanie osób na podstawie barwy głosu
 • dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu – np. puszki słuchowe
 • rozróżnianie tempa w połączeniu z zabawą ruchową – szybko – bieg, wolno – marsz
 • zabawa w “głuchy telefon”
 • tworzenie wyrazów na tę samą sylabę
 • segregowanie obrazków wg pierwszych głosek
 • układanie rymowanek
Oto kilka ćwiczeń usprawniających sprawność manualną:
 • naśladowanie ruchów
 • ćwiczenie palców-uderzanie jednym, dwoma, wszystkimi palcami w określonym rytmie, lekko lub mocno, naśladowanie spadającego deszczu
 • rysowanie, malowanie na dużych arkuszach papieru
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, ugniatanie kulek z papieru
 • budowanie z drobnych klocków np. lego, sortowanie klocków
 • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 • cięcie nożyczkami po śladach(uprzednio narysowanych kształtów)
 • kolorowanie obrazków
 • 0brysowywanie szablonów
 • kalkowanie obrazków
 • nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemki przez otworki w tekturce
 • rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie
 • łączenie punktów tworzących określony przedmiot np. drzewo, domek
 • tworzenie obrazków z wydzieranek
 • próby szycia tzw. fastrygą, przyszywanie guzików
 • strzepywanie dłoni
 • naśladowanie gry na instrumencie
 • nawijanie wełny na motek
 • kołowrotek
 • machanie “skrzydłami”
 • naśladowanie drzew na wietrze
 • łamiący się pajacyk
 • “marzenia” przy muzyce relaksacyjnej
Skip to content