clock, money, growth-2696234.jpg

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DRODZY RODZICE!

W dniu 25 października 2023 r. Rada Miasta Gdyni Uchwałą Nr LVII/1772/23 zmieniła uchwałę nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 29 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 3-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/316/19 Rada Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni zmienia się § 2. ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

          “§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 wysokość opłaty wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – Gdańsk,  z dnia 20.11.2023 r. po. 4980)

Skip to content