Oferta programowa

Oferta programowa

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni jest placówką 5-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudniamy 14 nauczycieli, w tym 13 nauczycieli z wykształceniem magisterskim pedagogicznym, w tym pięciu nauczycieli legitymuje się dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie logopedii, techniki, etyki, terapii pedagogicznej. Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera personel administracyjny i obsługowy. Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu cechuje odpowiedzialność  za powierzone obowiązki, a przede wszystkim ogromne oddanie dzieciom. Najważniejszym celem, jaki przyświeca naszym działaniom, jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie rodziców z jakości świadczonych przez Nas usług. Dziecko jest najważniejsze, jego rozwój, zainteresowania, zdolności i potrzeby nieustannie nas inspirują i zachęcają do poszukiwania coraz to nowszych metod pracy.

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA OPARTE SĄ O:
 • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
 • Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2023/2024
 • Program edukacji przedszkolnej – „Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździoch, Wydawnictwo MAC – grupa I, II, III, IV, V
 • Książki wspomagające dla 5-latków – „Kolorowe karty”, Wydawnictwo MAC
 • Książki wspomagające dla 6-latków – „Kolorowe karty” Wydawnictwo MAC
 • „Bezpieczny przedszkolak” – Alicja Smolik – program autorski Przedszkole Nr 48 „Morska przygoda” w Gdyni 
 • „Adaptacja w przedszkolu” – Barbara Lubrycht, Dorota Sikorska – program autorski Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni
 • „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych” – Mariola Bogucka i Dorota Łoś

 

~ Janusz Korczak ~

"BEZ POGODNEGO DZIECIĘCTWA CAŁE ŻYCIE POTEM JEST KALEKIE"

W ORGANIZACJI PROCESU EDUKACYJNEGO PREFERUJEMY TWÓRCZE METODY PRACY SPRZYJAJĄCE AKTYWNEMU DZIAŁANIU DZIECKA:
 • stosujemy elementy metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz – która przynosi efekty w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole zwłaszcza w zakresie usprawnienia analizatorów słuchu, wzroku, kinestetyczno-ruchowego;
 • stosujemy metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – alternatywnie do typowych ćwiczeń gimnastycznych;
 • stosujemy Metodę gimnastyki twórczej /ekspresyjnej/ R. Labana – metoda ta nazywana jest metoda improwizacji ruchowej. Ważną rolę odgrywać tu będzie inwencja twórcza ćwiczących, ich pomysłowość, fantazja, doświadczenie ruchowe. W metodzie tej posługujemy się różnymi formami ruchu, tj.: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, pantomima itp.;
 • stosujemy gimnastykę rytmiczną A i M. Kniessów – w metodzie tej eksponuje się naturalne formy ruchowe, z wyłączeniem baletu i technik sportowych. Główny tok zajęć polega na naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch, ale jest również współćwiczącym, jest osobą wiodącą, ale pozostawia grupie wiele swobody;
 • stosujemy Pedagogikę Zabawy Klanza – poprzez którą umożliwiamy
 • dzieciom wszechstronny rozwój oraz pomagamy w odkrywaniu najlepszych cech dziecka;
 • zabawy z obszaru kształtowania pojęć matematycznych wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • techniki parateatralne – zabawy rozwijające ekspresję twórczą, a jednocześnie uruchamiających myślenie i wyobraźnię, w tym:
  a/ wprawki pantomimiczne – dzieci przedstawiają w parach lub samodzielnie różne sytuacje z życia np. chodzenie po lodzie, ubieranie się, chodzenie po polu minowym, przechodzenie po linie, wspinanie się na skałę;
  b/. drama – zaangażowanie się w fikcyjną sytuację, “wczucie się” w postać, bycie nią i działanie jak ona. W dramie każdy odnosi sukces, nie jest to teatr, więc nie ma tu ról źle zagranych;
  c/. teatr palcowy – teatr, w którym dziecko samodzielnie na palcach swojej ręki rysuje główki różnych postaci, przedstawia różne sytuacje np. z domu, z bajek, z podwórka lub wymyślone opowiadania;
 • ekspresję słownie mówioną:
  a/. czytanie bajek i baśni, przedstawianie niektórych scen za pomocą krótkich, swobodnych inspiracji;
  b/. przedstawianie wymyślonych scen z użyciem marionetek, kukiełek, zabawek;
  c/. nagrywanie wyuczonych piosenek, powiedzonek;
  d/.technika “burzy mózgów” J. Osborne – wytworzenie w krótkim czasie jak największej ilości pomysłów na dany temat;
 • elementy pedagogiki Marii Montessori, które dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomagają w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
 • stosujemy metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss – która pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają tzn. słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się.
 • metodę projektu (m.in. na temat: Gdynia moje miasto, Kraje europejskie, Kosmos) – podejście projektowe zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Metoda projektów umożliwia uczestniczenie każdemu dziecku, doświadczenie bycia skutecznym, współpracującym z rówieśnikami nad realizacją projektu.
  Pierwszym elementem tej struktury są dyskusje. Podczas dyskusji mali badacze mówią, co już wiedzą na jakiś temat i czego chcieliby się dowiedzieć. Dyskusje te odbywają się z udziałem całej grupy. W tej fazie projektu następuje również tworzenie pytań, problemów na podstawie posiadanej wiedzy i tego, czego dzieci chcą się dowiedzieć.
  Drugim elementem tej struktury jest praca dzieci w terenie. Ta forma organizacji pracy daje im możliwość szukania odpowiedzi na pytania badawcze i postawione hipotezy. Do tego celu organizuje się dzieciom badania w terenie i analizy materiałów źródłowych oraz stawianie  następnych pytań.
  Trzecia faza to dociekania i uporządkowanie zdobytej wiedzy, określanie nowych umiejętności. Ostatni element tej struktury to pokaz. Są one ważnymi sposobami dokumentowania procesu uczenia się dzieci. W końcowym etapie mogą to być takie wydarzenia kulminacyjne, jak: impreza, wystawa, występ artystyczny itp.
 • technikę składania papieru Origami;
 • kinezjologię edukacyjną wg P. Dennisona – techniki myślenia, szczególnie w zakresie przygotowania do nauki pisania;
 • techniki relaksacyjne, bajkoterapię, w tym:
  a/. masaż relaksacyjny – opiera się na zabawie bazującej na naturalnej aktywności dziecięcej, służy pogłębianiu kontaktów pomiędzy dziećmi i dorosłymi, odprężaniu  i wspólnemu przeżywaniu radości. Podczas tego typu zabaw używany jest spowolniony ruch i gesty: głaskania, kołysania, drapania, itp. Są to spontaniczne ruchy, pomagające w odpędzeniu zmartwień, napięć, zwiększeniu pewności siebie. Masaż relaksacyjny wymaga od dzieci osobistego zaangażowania, wspomaga i ćwiczy koncentrację. Jego głównym celem jest łagodzenie wewnętrznych napięć, zmniejszenie stresu, stworzenie warunków sprzyjających odprężeniu, rozwijanie twórczej wyobraźni.
  b/. muzyka relaksacyjna – jest najprostszą, a zarazem bardzo skuteczną formą kształtowania pozytywnych emocji wśród dzieci polegającą na słuchaniu krótkich utworów lub fragmentów odpowiednio dobranej muzyki artystycznej, poważnej. Ma bardzo duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Pozwala ona redukować stres, lęki, depresje.
ROZWIĄZANIA NOWATORSKIE STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU WPŁYWAJĄ NA:
 • większą samodzielność dzieci;
 • większą aktywność w różnych obszarach;
 • poszerzenie ich zainteresowań;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pracy na rzecz innych;
 • otwartość dzieci;
 • umiejętność analizowania, wyciągania wniosków.
STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ NOWATORSKICH WYNIKA Z:
 • wniosków z obserwacji;
 • potrzeb dzieci;
 • osiągnięć, które nas nie satysfakcjonują;
 • oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.
NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE ODPOWIADA NA TAKIE POTRZEBY DZIECI JAK:
 • chęć tworzenia;
 • samodzielność;
 • ciekawość świata, poszukiwanie ciągle nowych wiadomości;
 • aktywność w różnych obszarach;
 • rozwijanie zainteresowań.
W NASZYM PRZEDSZKOLU PODEJMUJEMY WIELE CIEKAWYCH DZIAŁAŃ NOWATORSKICH:
 • Współpracujemy z Biblioteką Miejską w Gdyni – dzieci biorą udział w warsztatach na terenie biblioteki oraz w spotkaniach czytelniczych na terenie przedszkola z udziałem pracownika biblioteki i różnych zaproszonych gości, m.in. radnych miasta, seniorów z dzielnicy Oksywie, ludzi różnych zawodów, absolwentów przedszkola. Dzięki takim działaniom wzrasta zainteresowanie literaturą i czytelnictwem wśród dzieci i rodziców. Nauczycielki rozszerzyły te działania na propagowanie głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszym przedszkolu „Cała Gdynia czyta dzieciom”, gdzie zaproszeni goście, w tym rodzice różnych zawodów, babcie, pracownicy przedszkola, przyjaciele naszej placówki i absolwenci  czytają dzieciom wybraną literaturę. Ponadto z dużym powodzeniem funkcjonuje „Kącik wędrującej książki” – wymiany książek przeczytanych dzieciom przez rodziców. Uczestniczymy również w projekcie plecaczkowym „Przedszkolaki czytają”.
 • Uczestniczymy w warsztatach twórczych dla dzieci w Muzeum Miasta Gdyni – prowadzonych przez pracowników Muzeum Miasta Gdynia.
 • Bierzemy udział w spektaklach teatralnych w bibliotece w ramach projektu „Teatr zajechał do biblioteki”.
 • Nasze dzieci prezentują na terenie biblioteki przedstawienia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 (absolwentów naszego przedszkola) w Gdyni.
 • Organizujemy pogadanki i warsztaty (w przedszkolu, ale również w Komisariacie Policji) z funkcjonariuszami Policji i Żandarmerii Wojskowej, z udziałem psów – uczymy dzieci bezpiecznego zachowania w kontakcie z nieznanym psem, bezpiecznego zachowania na ulicy, w kontaktach z obcymi.
 • Uczestniczymy w Gdyńskim Programie „Bezpieczny przedszkolak”.
 • Organizujemy comiesięczne warsztaty w godzinach popołudniowych, w każdej grupie wiekowej, z udziałem rodziców i dzieci.
 • Organizujemy przedstawienia teatralne z udziałem nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych, absolwentów przedszkola dla dzieci z naszego przedszkola oraz uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej Nr 33 (naszych absolwentów) oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli Nr 11 „Pod Kasztanami” i 43 „Jantarek”.
 • Organizujemy urodziny przedszkola z zaprzyjaźnionym Przedszkolem Nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni – wspólne przedsięwzięcia na terenie obu przedszkoli.
 • Organizujemy Olimpiadę Matematyczną wspólnie z Przedszkolem Nr 11 „Pod Kasztanami”.
 • Byliśmy organizatorami turnieju wiedzy pod hasłem „Przedszkolak-Polak-Europejczyk”.
 • Organizujemy wiele konkursów wewnątrzprzedszkolnych – literackich: „Gdynia nasze miasto”, „Mój przyjaciel miś”, „Mieszkamy nad morze”; – plastycznych: „Moje miasto”, „Śmieciaki-Cudaki”, „Mieszkamy w Europie”, „Różnorodność świata przyrody”; – fotograficznych: „Morze i ja”.
 • Jesteśmy organizatorami corocznych Balów Absolwenta Przedszkola.
 • Posiadamy kilka programów autorskich „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”. „Lubimy się bawić” – wykorzystany do prowadzenia terapii pedagogicznej, „Gimnastyka języka” –  wykorzystany do terapii logopedycznej.
 • Realizujemy działania proekologiczne przy współpracy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, akcje charytatywne  na rzecz Hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni.
 • Działania mające na celu usamodzielniania dzieci poprzez pełnienie dyżurów oraz wykonywanie różnych zadań w miarę ich możliwości (m.in. komponowanie samodzielne kanapek podczas śniadania czy podwieczorku).
POZA TYM BIERZEMY UDZIAŁ W:
 • Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej oraz w „Biegu po zdrowie” o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 44 w Gdyni;
 • Corocznym koncercie patriotycznym „Kto Ty jesteś? Polak mały!” w sali widowiskowej 3. Flotylli Okrętów;
 • Corocznym Przeglądzie Piosenki Morskiej i Turystycznej Gdyńskich Przedszkoli w sali widowiskowej 3. Flotylli Okrętów;
 • Kampaniach edukacyjnych: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kocha, nie biję”, „Mamo, tato wybieram ekotransport”, „Odprowadzam sam”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”,  w projektach organizowanych przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki”;
 • Konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnomiejskich, gdzie odnosimy dużo sukcesów, m.in. „Z kim czuję się bezpiecznie?”, „Gdyńskie żaglowce”, „Gdynia piękna cały rok”.
 • Projekcie edukacyjnym „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat bezpiecznie” we współpracy z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni;
W CODZIENNEJ PRACY PRZEDSZKOLA LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ RODZICÓW, NA PROPOZYCJE I NIEUSTANNE WSPIERANIE NASZYCH DZIAŁAŃ DLA DOBRA KAŻDEGO DZIECKA.

Skip to content