children, drawing, education-4526384.jpg

REKRUTACJA 2024/2025

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025. Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2024/2025

 

Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja

Zalogować się do powyższego systemu będzie można 11 marca 2024 r. od godz. 12:00.

 INFORMACJE OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka,
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej/zespole szkolno – przedszkolnym/zespole szkół 

Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2018 – 2021, zamieszkałe w Gdyni.

Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie minimum 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej – na wolne miejsca.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2018) obowiązane są odbyć przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji w roku szkolnym 2024-2025 wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce.

W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. 

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń !!!

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

 

Od 11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.

Czynności dotyczące złożenia wniosku

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka w terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wskazanych w nim kryteriów. Oświadczenia dostępne będą w systemie rekrutacyjnym.

 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Kryteria naboru

1)  Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu,  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone  w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość  –  50 punktów:

a) wielodzietność rodziny kandydata kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej   dzieci, dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44);

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicemg) 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2)  Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria  określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

a)  dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu)  urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

b) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, 
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP

c) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5  pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu;

d) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do   przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji  w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

e)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu  szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy dzieci 6-letnich i ewentualnie 5-letnich biorących udział  w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej  przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka  w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

f) wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów  oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc  dzień uroczenia – 1 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Weryfikacja wniosków

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
  na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,
 • zwrócić się do Prezydenta Gdyni o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia Prezydent Gdyni może:

 • skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.    

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Wyniki rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w dniu  22 kwietnia o godz. 12.00 – w rekrutacji podstawowej  oraz w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja ta dostępna będzie poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili   wnioski elektronicznie) oraz w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka  w terminie do 25 kwietnia do godz. 16.00 w rekrutacji podstawowej oraz w terminie do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Potwierdzenia woli zapisu można dokonać:     elektronicznie, w  systemie rekrutacyjnym  lub pisemnie – w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (druki będą dostępne  na stronach internetowych przedszkoli oraz w przedszkolach).

Niezłożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie  skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup (jednorodnych   wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację   przedszkolną i przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych   w dniu 29 kwietnia o godz. 12.00 w rekrutacji podstawowej oraz w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja ta dostępna będzie poprzez zalogowanie się do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili  wnioski elektronicznie) oraz w przedszkolu pierwszego wyboru.

 Procedura odwoławcza:

 Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ,
 • po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (na wolne miejsca):

 a) 24 maja o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc: www.gdynia.pl/rekrutacja
b) od 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru,
c) 10 czerwca o 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
d)  do 13 czerwca do godz. 16.00potwierdzenie przez rodzica woli zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
e) 17 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
f)  procedura odwoławcza – rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, mogą:
wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych , po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

Skip to content